Staff

file

Weixiang Wang
Assistant Coordinator Beijing Office

Li_Ying_Liu

Liying Liu
Director, IMF Department Dalian Center

1column

Qiong (Grace) Qiu 
Director, IMF Department Shenzhen Center

1column

Xiaoyi (Mary) Ma 
Manager, IMF Department Dalian Center

1column

Wen (Mandy) Sun 
Manager, IMF Department Shenzhen Center

1column

Haitao (Adam) Hu 
Manager, IMF Department, Dalian Center

1column

Hongru Zhu
Manager, IMF Department Shenzhen Center